Úvod
Terénní závody
Silniční závody
Galerie
Kontakt - Autor
Ostatní
Informace o závodu
Oficiální web
Pořádá:     SDH Licomělice
Startovní čísla:     budou přidělena pořadatelem
Systém závodu:     5. hodinovka
Termín závodu:    zatím není stanoven
Kontakt:     sdhlicomelice@gmail.com  -  tel. 724 275 955  nebo 722 962 908
Obec:     Licomělice
Leží:     u Heřmanova Městce
Okres:     Chrudim
Trať:     polní a lesní cesta + štěrk
Způsob přihlášení:     předem přes internet !
Přejímka závodníků:     7:00 - 9:30 h
Věkové omezení:     žádné věkové omezení
Kategorie:     Jawa50 Originál  -  Jawa50 Speciál
Ukázat na mapě
Fichtl cup Licomělice
Terénní vytrvalostní závod motocyklů Jawa50 Pionýr na 5 hodin
Startovné:     250 Kč za osobu
Složení týmu:     max. 3 jezdci na jeden stroj
Poslední změna: 17.05.2023
Aktualizujte stránku
Ročník:     16.
Trať si prohlédněte na VIDEU
Přesné umístění trati ZDE
Oficiální web závodu:     www.sdhlicomelice.cz
Výsledky
Aktualizujte stránku
13.05.2023 - proběhl závod
Start závodu:     10:00 h
Licomělický fichtlcup je především setkáním lidí podobného smýšlení, kteří mají rádi legraci, recesi a chtějí se společně zúčastnit netradiční akce spojené se zkouškou odolnosti lidí a strojů značky Jawa 50


Preambule

1. všichni aktivní účastníci akce jsou povinni dodržovat tato pravidla
2. aktivními účastníky akce jsou výhradně jezdci registrované soutěžní posádky
3. aktivní účastník akce spadá pod pravomoc pořadatele (SDH Licomělice), jejichž pokyny se musí řídit.
4. start v závodě a práce v depu je na vlastní nebezpečí a každý účastník se zříká nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s konáním akce Licomělický fichtlcup.
5. aktivní účastník akce proti rozhodnutí v souvislosti s vlastní akcí může podat protest. Hodnota protestu je 500 Kč, neprokáže-li se protest jako neoprávněný peníze propadají pořadateli
6. akce začíná registrací a administrativní přejímkou strojů, končí slavnostním vyhlášením výsledků.


Registrace, přejímka a kontroly

1.Registrace

Do závodu je třeba se předem přihlásit. Závod je vypsán max. pro 50 strojů. Postup registrace najdete na OFICIÁLNÍM WEBU
Registrace bude spuštěna 1.3.2023 v 8:00 hod


2. Technická přejímka stroje

Každá posádka účastnící se závodu musí nechat technické komisaře před závodem prohlédnout stroj a zaevidovat do karty posádky číslo soutěžního motoru. Pokud motor nemá viditelné číslo, je povinností posádky, aby byl před přejímkou viditelně označen (vyražený nebo vypilovaný symbol).

Kontrola bude probíhat na stanovišti technického komisaře při vjezdu do depa. Zkontrolované motocykly pořadatel nafotí a označí. V depu je zakázána přítomnost jiného kompletního stroje, nežli soutěžního. Stejně tak je zakázáno použití nepřevzatých částí motorů (válců, apod.). Porušení tohoto ustanovení povede k diskvalifikaci posádky. (Výměna motoru není povolena, pouze výměna zkontrolovaného válce a jiných dílů)


3. Kontroly

Provádí technický komisař nebo členové štábu soutěže namátkově v depu před závodem, během něho i po jeho skončení do vyhlášení výsledků. Kontrolována bude administrativní shoda ve složení posádky, soulad převzatého stroje a motoru se skutečností a dodržování ustanovení o zákazu přítomnosti cizího stroje v depu. Pokud by došlo k porušení těchto ustanovení, nebo bylo kontroloru bráněno ve výkonu kontroly, je toto důvodem k okamžitému stažení posádky ze závodu. Po skončení závodu budou povinny první tři posádky v obou kategoriích umožnit přeměření průměru válce. Porušení tohoto ustanovení může posádku dodatečně vyloučit ze závodu. Závodní stroje po šesti z obou kategoriích budou hned po odmávání odstaveny na předem určeném místě pořadatelem po vychladnutí si je posádka sama umyje připravenou vapkou pořadatelem.

Namátková kontrola -
– každá posádka může být podrobena během závodu namátkové kontrole. Namátkovou kontrolu provádí technický komisař a je k této kontrole oprávněn stáhnout stroj ze závodu.


Výstroj jezdců

Výstroj musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Za pouţití příslušné výstroje odpovídá jezdec.
Jezdec musí používat následující příslušné ochranné pomůcky:
Homologovaná přilba na motocykl, oblečení s dlouhým rukávem, dlouhé nohavice a pevná obuv. Tyto ochranné pomůcky budou namátkově kontrolovány v čekacím prostoru a při průjezdu kolem kontrolního stanoviště.

Celou dobu závodu musí mít jezdec na sobě startovní číslo. Pokud ho nebude mít, nebude odjeté kolo (kola) započteno(a). Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení, je toto důvodem ke stažení posádky z trati, při opakovaném porušení pak okamžitému vyloučení posádky ze závodu.

Jezdci se dále doporučuje:
ochranné brýle do krosové helmy, vysoké boty a rukavice, páteřák.


Soutěžní týmy

1. Účast

Soutěžní tým (posádku) tvoří maximálně tři osoby. Akce se může účastnit jezdec, který je zcela způsobilý, zvláště pak s ohledem na zdravotní stav, je zaregistrován jako člen posádky, která splnila podmínky registrace a uhradila příslušné startovní poplatky.


2. Věkové omezení:

Sportovního podniku se mohou účastnit jezdci, všech věkových kategorii. Za závodníky mladší 18. let nesou zodpovědnost jejich zákonní zástupci


3. Zvláštní ustanovení:

Start v závodě je pro všechny na vlastní nebezpečí. Pravidla neřeší počet mechaniků, je stanoven pouze počet závodníků, kteří mohou se strojem na trať.


Depo

Depo není nijak hlídáno, je součástí veřejného prostoru. Za vozidla a veškerý vlastní materiál v depu zodpovídá posádka sama. V prostoru depa je povoleno jezdit pouze na soutěžním motocyklu a to výhradně jeho jezdcům a mechanikům, a to ještě pouze bezprostředně před závodem, během něho a po skončení jízdy. Pokud by došlo k porušení tohoto ustanovení kýmkoli z členů doprovodu včetně nezletilých dětí, bude posádka penalizována ztrátou 3 kol. Při opakovaném porušení pak diskvalifikací ze závodu. Při přesunu po depu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Za případnou jakoukoli kolizi při přesunu ze soutěžní tratě do depa a zpět odpovídá jezdec. V depech bude rovněž nepřetržitá zdravotní a požární hlídka.


Startovní čísla

Při přihlašování dostane posádka dvě hadrová startovní čísla a čtyři nalepovací čísla. Startovní čísla je posádka povinna nalepit na viditelná místa aby je pořadatel viděl při počítání kol (když nebude mít posádka viditelné číslo tak jí nemusí být započítáno projeté kolo). Umístění jiných čísel na stroji je v době závodu zakázáno.


Povinnosti jezdce, cizí pomoc, technická pomoc

1. Povinnosti jezdce

1. jezdec musí po celou dobu akce dodržovat Sportovní řád
2. jezdec musí být fyzicky i duševně schopen kontrolovat motocykl s ohledem na ostatní účastníky akce, jak soutěžící, tak diváky
3. jezdec je odpovědný za své chování na trati i v depu
4. jezdec musí hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění zdravotní službě
5. jezdec musí uposlechnout pokynů označeného technického komisaře nebo jinou osobu určenou pořadatelem
6. jezdec během zaváděcí jízdy nebo závodu nesmí zastavit v trati, pokud se tak stane z důvodu poruchy motocyklu, musí vyvíjet činnost na jeho odstranění z tratě
7. jezdce, který nemá 18 let, zastupuje v jednání zákonný zástupce


2. Cizí pomoc
Cizí pomoc je v závodě je dle uváţení závodníka ale je povinnost ohlásit pořadateli jakýkoli problém na trati aby ho pořadatel mohl neprodleně odstranit nebo zajistit lékařskou pomoc závodníkovi. V prostoru depa si mohou týmy v duchu fair-play vzájemně vypomáhat.


Motocykly a kategorie

1. Motocykly

Motocykl a jeho části musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám (na motocyklu nesmí být ostré hrany a výstupky). Není vyžadována TK. Za použití příslušného motocyklu odpovídá jezdec.


2. Kategorie

Závod je členěn do dvou kategorií:

TOVÁRNÍ STROJE - motocykly Jawa 50 (05,20,21,23,550,555)

Motor: originální ze stroje Jawa 50 (05,20,21,23,550,555). Na motoru musí být vše originál (kartery, víka, válec, hlava, zapalování, karburátor+kolínko,spojka, primár, převodovka, výfuk a koleno výfuku). Válec – s originálním počtem a tvarem sacích, přepouštěcích a výfukových kanálů, vrtání do 40 mm, zdvih 44 mm. Píst – může být i jedno kroužkoví . Ojnice – může být na jehlách. Vzduchový filtr – libovolný

Rám: originál Jawa 50 (05,20,21,23,550,555). Rozeta 55 zubů. Přední i zadní tlumiče originál. (ZADNÍ TLUMIČE NESMÍ BÝT NASTAVYTELNÉ). Kola 16 palců. Pláště – dezén libovolný. Stupačky – mohou být sklapovací. Stupačkový kříž – možno vyztužit. Držák výfuku – možno vyztužit a nebo použít jiné uchycení. VYSTUŽENÍ KOSTRY JE POVOLENO ( kostru motocyklu lze vyztužit jakýmkoli způsobem tak aby byla dodržena bezpečnost pro posádku a její okolí). Odstrojení stroje povoleno při zachování pravidla bezpečnosti.


SPECIÁLY - motocykly vybavené motorem Jawa 50 (05,20,21,23,550,555)

Motor: použitý z Jawa 50 (05,20,21,23,550,555). Kartery + obě víka originální vzhled návarky na výka a kartery povoleny (originální vzhled je myšleno že po navaření na výko nebo karter musí být poznat že se vycházelo z originálního kusu) nově odlité rozšířené výko na spojku povoleno ale vzhledově musí
vypadat jako originál Válec z Jawy 50, pouze vzduchem chlazený s originální roztečí šteftů, vrtání do 41 mm, zdvih 44 mm. Navařená žebra povolena. Vějířová hlava povolena. Karburátor jakýkoli. Zapalování – libovolné, musí se však vejít pod víko (viz výše). Převodovka – libovolné, nesmí to však změnit vzhled motoru (viz výše). Spojka – libovolně, ale musí se zachovat originální vzhled motoru (viz výše).

Rám: libovolný bez omezení při zachování pravidla bezpečnosti.


Závodiště

Jezdci jsou povinni se seznámit se všemi prostory závodiště (trať a depo) a dbát pokynů pořadatele. Trať závodu je otevřeným okruhem, je označena a vede po nezpevněných i zpevněných komunikacích, případně po louce nebo přejezd přes potok a průjezd soukromím areálem který bude v průběhu závodu otevřen a umoţněn ním průjezd. Opuštění okruhu z jiné příčiny neţli pro poruchu stroje nebo ze zdravotních důvodů je porušením pravidel vedoucím k diskvalifikaci ze soutěţe. Stejně bude potrestáno svévolné zkrácení si závodního okruhu. Při závodu je nutná maximální opatrnost. Nelze vyloučit střet se zvěří nebo nezodpovědným divákem či jinou osobou.

Je přísně zakázáno jezdit jinde po soukromém areálu než po určeném úseku pořadatelem. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno okamžitou srážkou třech odjetých kol při prvním porušení pravidel kterýmkoli jezdcem posádky. Při opakovaném porušení tohoto ustanovení bude posádka ze závodu okamžitě vyloučena.Časomíra

Start do závodu je společný. Startuje se hromadně, jak popsáno níže. Počítání kol je prováděno pořadatelem určeným týmem lidí (tři dvojce) které počítají všechny projíždějící posádky. Po každé hodině se provádí mezisoučet ujetích kol od každé dvojce zvlášť počet kol by měl být od všech dvojic stejný pokud se liší tak se bere průměr. Tým lidí na počítání kol je v prostoru startu/cíle.

Závodní týmy si mohou i dosadit své lidi na počítání bude-li mít o to někdo zájem počítání se provádí ve dvojici ta dostane od pořadatele papír a tužku aby mohla zapisovat ujetá kola


Oficiální činovníci

1. Hlavní rozhodčí závodu a zároveň Ředitel závodu SDH Licomělice

- řídí vlastní závod
- určí technické komisaře závodu a ti rozhodují protesty
- jediný podává výklad řádů závodu
- zodpovídá za bezpečnost a sjízdnost tratě
- řídí a organizuje udržování tratě
- dohlíží nad lékařským zabezpečením

2. Techničtí komisaři
- řídí a organizují činnost v depu
- provádí namátkovou technickou kontrolu

3. Ostatní
- Štáb soutěže tvoří dále, počítači kol, zdravotní a hasičský dozor


Zvláštní ustanovení

Propozice závodu budou vyvěšeny na oficiální informační tabuli. V propozicích jsou stanoveny další oficiální údaje. Technický komisař závodu může z důvodu zvláštního zřetele s ohledem na nenadálou situaci a bezpečnost účastníků sportovního podniku provést změny příslušných ustanovení.

Penalizace:
nedodržení trati - 3 kol, výměna jezdců nebo tankování mimo depo nebo určený prostor pořadatelem - 3 kol, Technický komisař také může penalizovat soutěžní posádku pro nesportovní chování. Při prvním napomenutí jde o penalizaci ve výši srážky 3 kol. Při druhém napomenutí srážka 10 kol. V případě třetího napomenutí, nebo zvláště nesportovního chování na trati i v depech, bude posádka vyloučena ze závodu. Pokud dojde k vyloučení posádky ze závodu pro nesportovní chování, je tato povinna nejpozději do 15 minut od vyloučení vrátit čísla a nesmí se již objevit na trati a ani v depu narušovat chod závodu


Volný trénink

Soutěžní okruh lze v den závodu na vlastní nebezpečí projet, a to v době od 7:00 hodin do 9:30 hodin. Pak je trať již uzavřena pro vlastní závod.


Porada soutěžních týmů

Porada se bude konat v 9.30 h před startem před stánkem v prostoru přejímky i v případě nepříznivého počasí. Této porady se musí zúčastnit všichni jezdci a zástupci oficiálních činovníků.
Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náleţitosti, které se týkají tratě a bezpečnosti. Při poradě bude předveden kompletní startovací postup a vydány další pokyny. Po poradě bude následovat příprava ke startu. A zaváděcí kolo to je nepovinné


Start

1.Čekací prostor

Čekacím prostorem se rozumí přípravná část závodiště před startovní čárou dle vyznačení pořadatelem  Do prostoru startu může pouze jezdec, mechanik a startér.


2. Postup startu
Start bude proveden hromadně. Start je proveden pokynem startéra - mávnutím praporku.


3. Provedení startu
Před startem musí být v čekacím prostoru proveden následující postup: Závodníci se seřadí vedle sebe po třech podle startovních čísel tyto trojstupy budou za sebou až do takové délky než se seřadí všechny závodníci první se budou řadit speciáli a za nimi originály motocykly budou nastartovány a po pokynu startéra mávnutím závod začíná .


Časový rozvrh sportovního podniku závodů

Je uveden ve vyvěšených propozicích. Může být změněn, a to tak, že změna musí být pořadatelem neprodleně oznámena závodníkům.


Oficiální signály

Prapory:

Bílý (zelený) - start
Červený … stop, okamţité ukončení závodu
Ţlutý - mávání … bezprostřední nebezpečí, v závodě se pokračuje se zvýšenou pozorností
Černobílá šachovnice … konec závodu


Výsledky

Pořadí ve sportovním podniku:

Vítězem závodu v kaţdé kategorii je tým, který po dobu konání závodu najel největší počet kol. Kolem se rozumí projetí celého okruhu (start-cíl). Závod je ukončen 5 hodin od startu. Pak již závodníci nebudou moci jet dále po trati závod končí postupným dojetím startovního pole. Projetím posledního závodníka končí soutěţ a nastává čas počítání výsledků a technických kontrol. V případě rovnosti kol, rozhoduje kdo dohodí dál pneumatikou kterou připraví pořadatel.
Všechny výsledky musí být schváleny technickým komisařem.

Postup pro vyvěšení a schválení výsledků:

Všechny výsledky musí být vyvěšeny na oficiálním místě. Výsledky zpracuje organizátor zodpovědný za administrativu závodu. Průběţné výsledky po uplynulé hodině budou vyvěšeny na určeném místě pořadatelem po páté hodině budou týmy na prvních příčkám mít stroje na místě určeným pořadatelem připravené ke kontrole během kontrol můţe tým vznést protest.

Protest

- musí být podán do 20 minut od vzniku příčiny protestu
- podává se Technickému komisaři
- musí být vznesen a doloţen poplatkem 200,- Kč. Tato částka se vrací, je-li protest oprávněným.
Při vyhlašování už nelze protest podat, podání protestu lze jen po dobu provádění kontrol


Slavnostní vyhlášení vítězů

Každý člen soutěžního týmu se musí, pokud mu to zdravotní stav dovolí, zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen.


Dodatek

Techničtí komisaři budou tři. O penalizaci, diskvalifikaci nebo vyloučení ze závodu nemůţe rozhodnout jenom jeden ale musí s tím souhlasit všichni tři.
Pořadatel se zavazuje že udaje o posádce a závodnících v přihlašovacích formulářích nebude šířit dále třetím osobám.
Za jezdce mladší 18. let ručí
zákonný zástupce
Řidičský a technické průkaz:     není potřeba
Ukázat na mapě
Délka trati je 1,7 km, převýšení je 30 m

Trať si můžete prohlédnout na videu ZDE
Přesné umístění trati ZDE
Délka trati:     1,7 km
Máte-li nějaké galerie či videa ze
závodu, napište mi
9.5. 2015
video
2. video
3. video
galerie
10.5. 2014
video
2. video
12.5. 2012
galerie
14.5. 2011
galerie
15.5. 2010
galerie
2. galerie
30.5. 2009
galerie
2. galerie
17.5. 2008
galerie
14.5. 2016
video
2. video
3. video
4. video
5. video
13.5. 2017
galerie
2. galerie
video
2. video
3. video
4. video
12.5. 2018
video
2. video
3. video
11.5. 2019
video
2. video
3. video
4. video
galerie
5. video
6. video
Převýšení:     30 m (381 - 411 m.n.m)
novinky
pravidla
trať
plakát 2023
galerie
14.5. 2022
galerie
2. galerie
video
2. video
3. video
4. video
5. video
Závod proběhl 13.5.2023. Příští
bude pravděpod. v květnu 2024